A gépjármű bérbeadási szerződés a tulajdonos és a bérlő között megkötött jogi nyilatkozat, mely alapján a bérbeadó köteles a dolgot időlegesen a bérlő használatába adni, a bérlő pedig bért fizetni. A szerződésnek ahhoz, hogy az megnyugtató legyen mind a tulajdonos, mind a bérlő számára jó pár dologra ki kell térnie. A gépjármű bérleti szerződés minden esetben írásbeli, és tanuk közreműködésével kell azt aláírni. Feltétlenül tartalmaznia kell a tulajdonos adatait magánszemély esetében név, születési hely, idő, anyja neve, személyi igazolvány száma személy azonosítására alkalmas okirat neve, száma, lakcíme, míg jogi személy esetében cég neve, székhelye, cégbejegyzés száma, telephely címe, és az aláírásra jogosult nevét.


A szerződésben rögzíteni kell a bérbe adott gépjármű adatait: megnevezés, típus, forgalmi rendszám, alvázszám (vagy azonosításra alkalmas adat), alapfelszereltségen felüli felszerelési tárgyak. Ezen felül rögzíteni kell a bérlet időtartamát. Ezek a legfontosabb adatok, melyeknek a feltüntetése elengedhetetlen. Azonban amennyiben olyan szerződést kíván kötni, hogy a későbbiekben se legyen, gondja akkor nem árt ha a szerződés kitér:

- a bérleti díjra
- a fizetési kondíciókra
- a bérbeadó jogaira és kötelezettségeire
- a bérlő jogaira és kötelezettségeire

A bérleti szerződéssel sok embernek adódott már problémája. A jogi kérdések tisztázása a legtöbb esetben akkor eredményesek amennyiben írásban rögzítve van és azt a tanuk aláírásával igazolva mind a két fél saját akaratából írta alá.


BÉRLETI SZERZŐDÉS - Minta

amely létrejött egyrészről (cégnév, székhely: ) ................................ mint bérbeadó – a továbbiakban: Bérbeadó – másrészről (név, cím: )................................................ ,mint bérlő – a továbbiakban: Bérlő -   között  az alábbi  feltételekkel:

1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi Bérbeadó  kizárólagos  tulajdonát képező ......... gyártmányú, ...................... típusú, ............ forgalmi rendszámú, ............... évjáratú, ...................alvázszámú személygépkocsit (a továbbiakban: gépkocsit).

2. Bérlő  az  1.  pontban  említett gépkocsit kizárólag személyes céljaira  használhatja, azzal haszonszerző tevékenységet (különösen taxizást) nem folytat.

3.  Szerződő  felek  a  bérleti szerződést határozott időre ( év, hó, nap ) -tól ......... ( év, hó, nap ) ............ -ig kötik meg. A szerződést azonnali hatállyal bármelyik fél egyoldalúan is felmondhatja, ha a másik fél  a jelen szerződésben  vállalt  kötelezettségének  nem  tesz eleget, és az a másik félre súlyos joghátránnyal  jár. Különösen, ha Bérbeadó a gépkocsi használatát  akadályozza,  illetve Bérlő a gépkocsit rongálja, annak  épségét veszélyezteti, illetve a  bérleti  díjat  határidőben nem fizeti meg.

4. Bérlő tudomásul  veszi, hogy  a bérleményt csak saját maga használhatja, használatra azt másnak át nem engedheti. Bérlő a gépkocsit másnak albérletbe sem adhatja.

5. Bérbeadó a gépkocsi rendeltetésszerű használatát bármikor ellenőrizheti, de azzal Bérlőt nem zavarhatja. Bérbeadó írásbeli felhívására Bérlő 8 napon belül köteles bemutatni Bérbeadónak. A megtekintés helye Bérbeadó székhelye.

6. A bérlemény bérleti díja havi .............. Ft. azaz ............... forint, melyet Bérlő minden hónap 15. napjáig köteles Bérbeadónak megfizetni.

7. Bérlő a gépkocsin átalakítást nem végezhet, és a szerződés megszűnésével felújítási kötelezettség nem terheli. Szerződő Feleknek ez a megállapodása nem zárja ki, hogy Bérlő – Bérbeadó előzetes hozzájárulásával – értéknövelő beruházásokat eszközöljön (pl. klíma berendezés beszereltetése). Az ilyen beruházások elszámolása a havi bérleti díj legfeljebb 50%-áig lehetséges Bérbeadó és Bérlő külön megegyezése szerint.

8. A  gépkocsi üzemben tartásával és használatával kapcsolatos költségeket (üzemanyag, szervizelés) Bérlő viseli. Bérbeadót   terheli  a  bérbeadásból  eredő   adófizetési kötelezettség.

9. Bérlőt kármegelőzési, illetve kárenyhítési kötelezettség terheli, különös tekintettel az időben elvégzett szervizelésre. Rendkívüli hiba vagy kár veszélye esetén köteles Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. Amennyiben  Bérbeadó a  bejelentést követően a   hibát nem hárította el Bérlő elvégezheti vagy elvégeztetheti. Keletkezett költségét a Bérbeadótól  igényelheti vagy betudhatja a bérleti díjba.

10. Bérbeadó a gépkocsit üzemképesen, ..................... km. állásnál, Bérlő által megtekintett és kipróbált állapotban adja át.

11 Szerződő Felek jelen határozott időre kötött szerződést  közös  megegyezéssel  meghosszabbíthatják.

13.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak .

Kelt (hely, dátum)

Bérbeadó

Bérlő

(cégszerű aláírás)

(bélyegző, aláírás)

Kérdése van? Tegye fel azt nekünk, és szakszerű, pontos választ adunk rá Önnek!

Facebook

Partneri kapcsolat

proviti partner program

 

Kötelező biztosítók

Hazánkban most jelen pillanatban 13 biztosító társaság értékesít kötelező biztosítási szerződéseket. Ezen a biztosító társaságok közül szinte mindegyik a partnerünk, így tudjuk garantálni Önnek, hogy kötelező biztosítási szerződését olcsón kötheti meg ráadásul ingyenes ügyintézés mellett! Vegye igénybe a Proviti Alkusz szolgáltatásait!

.
Copyright © Minden jog fenntartva 2007-2017 - Proviti.hu
.