TÁJÉKOZTATÓ a távértékesítés keretében megkötendő szerződéshez

Mielőtt a megkötött biztosítási szerződéshez tartozó megbízási szerződésünket aláírja, legyen kedves tanulmányozza át az alábbi tájékoztatónkat. Amennyiben elfogadja a távértékesítési szerződéskötés feltételeit, kérjük, a megbízást küldje vissza részünkre aláírva.

TÁJÉKOZTATÁS - Mivel a  biztosítás megkötését nem személyes megkeresés útján ajánljuk az Ön figyelmébe, így az távértékesítésnek számit. A távértékesítés keretében kötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. XXV. tv. értelmében az alábbiakról tájékoztatjuk Önt:

1. Társaságunk adatai:

a) Proviti Biztosítási Szolgáltató Kft, mint szolgáltató adatai:
Cégneve: Proviti Biztosítási Szolgáltató Kft
Székhelye: 2461 Tárnok, Vadvirág u. 8 ( 9-11)
Telefonszáma: 06-70-330-6065
Fő tevékenységi köre: biztosítási tevékenység
Cégjegyzékszáma: 13-09-104013

b) Felügyelő hatóságunk: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.


2. A szolgáltatás részletezése: A választott biztosítója által nyújtandó biztosítási szolgáltatás lényeget, a biztosító teljesítésének szabályait - így a díjfizetési kötelezettség előírásait is a díjszámító rendszerünk által megküldött „Biztosítási szerződés feltételei” című elektronikus üzenetünkben mellékeljük Önnek. A Fogyasztót a biztosítási díjakon ( kgfb szerződés esetében az esetlegesen fizetendő fedezetlenségi díjakon és a baleseti adón ) kívül egyéb fizetési kötelezettség a szolgáltatással kapcsolatban nem terheli. A távközlő eszköz használatának – a biztosítás megkötésével kapcsolatos – fogyasztót terhelő többletköltsége nincs.

3. Elállási, (továbbiakban felmondási) jog:

a) A fogyasztó a biztosítási feltételekben megjelölt úgynevezett "rendes" felmondási,  megszüntetési jogán felül, a szerződést a szerződéskötés napjától (az ajánlat a biztosítóhoz történt beérkezésének napja) számított tizennégy naptári napon belül indoklás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja. A felmondási nyilatkozatot a következő címre vagy faxszámra szükséges küldeni: Proviti Kft - 2461 Tárnok, pf 116., Fax: 06-23-520-577.

b) Életbiztosítási szerződés esetében a felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidő attól a naptól számított harminc nap, amikor a szolgáltató a fogyasztót a szerződés létrejöttéről tájékoztatja.

c) Nem illeti meg a fogyasztót a felmondási jog az utazási biztosítások, illetve más hasonló rövid időtartamú biztosítások vonatkozásában, amennyiben ezek időtartama nem haladja meg az egy hónapot.

d) A felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekintetni, ha a fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt postára adja, vagy egyéb igazolható módon a szolgáltatónak elküldi.

e) Az elállásra (felmondásra) nyitva álló határidő lejárta előtt a szerződés teljesítése csak a fogyasztó kifejezett hozzájárulását követően kezdhető meg. Ha a fogyasztó az elállási (felmondási) jogát gyakorolta, a Biztosító a szerződésnek megfelelően ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékét követelni jogosult. A fogyasztó által fizetendő összeg nem haladhatja meg a már teljesített szolgáltatásért – a szerződésben meghatározott szolgáltatás egészéhez viszonyítottan – arányosan járó összeget, és nem lehet olyan mértékű, hogy szankciónak minősüljön.

A felmondással kapcsolatos teljes körű és részletes szabályokat a Távértékesítési törvény tartalmazza.

4. Telefonos biztosítás kötés rögzített telefonvonalon

A fogyasztóvédelmi törvény 17/B. § (3) bekezdése – 2012. július 29-től – előírja, hogy a telefonos ügyfélszolgálatra beérkező hívásokat, ezen felül az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti kimenő telefonos kommunikációt is rögzíteni kell, egyedi azonosítószámmal kell ellátni, és öt évig meg kell őrizni. A fogyasztóvédelmi törvény előírja, hogy a beszélgetés kezdetekor a következő tájékoztatást kell megadni: az ügyintézésről, biztosítás kötésről hangfelvétel készül, a felvételt 5 évig megőrizzük, a hangfelvételt díjmentesen az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Amennyiben nem járul hozzá a beszélgetés rögzítéséhez, abban az esetben keresse fel személyes ügyfélfogadási irodáink bármelyikét.

Kérdése van? Tegye fel azt nekünk, és szakszerű, pontos választ adunk rá Önnek!
.
Copyright © Minden jog fenntartva 2007-2018 - Proviti.hu
.