1. Az Alkusz személye, az Üzletszabályzat hatálya


Társaságunk - Családi vállalkozásunk 1992 óta működik. 1992 évben Proviti Bt néven kezdte meg működését. 2005-ben cégformát váltottunk, így jelenleg is Proviti Biztosítási Szolgáltató Kft néven biztosítási alkuszi tevékenységet folytatunk.


Lukácsi János ügyvezető és Lukácsiné Mátyás Katalin - Adminisztrátor - 06-70-330-6065 - Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
2461 Tárnok Vadvirág u. 8. - Központi adminisztrációs iroda - Ügyfélfogadás itt nincs.


Lukácsi Krisztina - Ügyfélszolgálatos - Biztosítási Üzletkötő - 06-30-298-0201
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
1221 Budapest, Kossuth L u. 25-29 I. emelet E/10 iroda - Budapest XXII ker. Járási hivatala mellett 20 méterre


Hodopné Páter Mónika - Budaörs Ügyfélszolgálatos - Biztosítási üzletkötő- 06-20-975-0813 - Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
2040 Budaörs Szabadság út 134 - Budaörs Város Okmányiroda


A www.proviti.hu (továbbiakban: Portál) üzemeltetője a Proviti Biztosítási Szolgáltató Kft. (székhely: 2461 Tárnok, Vadvirág u. 8., a továbbiakban: Alkusz.
Az Alkusz szakmai vezetőjének neve és elérhetősége: Kovácsné Lukácsi Éva - Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Alkusz biztosítások közvetítésével foglalkozó gazdasági társaság. Alkusz a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bit.) alapján alkuszként működő független biztosításközvetítő, amely a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásában 205100142982 azonosítóval szerepel, tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, E-II/629/20059 számú engedély alapján végzi.

Az Alkusz felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., ügyfélszolgálat címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levélcím: 1534 Budapest BKKP Pf. 777., központi telefon: +36 (1) 428-2600, központi fax: +36 (1) 4899-102, telefonos Ügyfélszolgálat: +36 (40) 203-776, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; honlap címe: www.mnb.hu).

Az Alkusz főtevékenysége a Bit. 398. §-ban meghatározott, a Bit. Harmadik könyv XXIX. Fejezete által szabályozott független biztosításközvetítői (alkusz) tevékenység, amely keretében az ügyféllel kötött szerződés alapján, az ügyfél megbízásából jár el, előkészíti a biztosítási szerződés megkötését, tevékenysége kiterjedhet – az ügyfél képviseletében – a szerződés megkötésére, a megbízó igényeinek érvényesítésében történő közreműködésre.

Az Alkusz elérhetősége:

Telefonon munkanapokon a 06 70 330 6065 telefonszámon munkanapokon 9-17 közöttt;

Ügyfélszolgálati irodáinkban:

Lukácsi Krisztina - Ügyfélszolgálatos - Biztosítási Üzletkötő - 06-30-298-0201 - Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
1221 Budapest, Kossuth L u. 25-29 I. emelet E/10 iroda - Budapest XXII ker. Járási hivatala mellett 20 méterre

Hétfő: 8 - 16
Kedd: 8 - 16
Szerda: 8 - 18
Csütörtök: 8 - 16
Péntek: 8 - 14

Hodopné Páter Mónika - Budaörs Ügyfélszolgálatos - Biztosítási üzletkötő- 06-20-975-0813 - Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
2040 Budaörs Szabadság út 134 - Budaörs Város Okmányiroda;

Írásban: postai úton (2461 Tárnok, Pf. 116.) telefaxon (06 23 520 577) elektronikus úton (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján, a meghatalmazásnak a polgári perrendtartásról szóló 1952.évi III. törvényben foglalt követelményeknek kell eleget tenni. Az Alkusz az Ügyfél által megadott adatok alapján, a vele szerződésben álló biztosítók ajánlatai alapján ajánlatokat dolgoz ki az Ügyfél számára. Ennek során kielégítő mennyiségű, a piacon hozzáférhető biztosítási szerződést elemez. Az Alkusz csak azt a terméket ajánlja, amelyet az Ügyfél számára a legjobbnak tart, és amely esetében a szerződés megkötésére online módon is lehetőség van.  

2. Fogalmak

Ügyfél az a személy aki személyesen vagy aki a Portálon keresztül, az Alkusz közvetítésével biztosítást köt, vagy ajánlatot kér. Biztosító a Bit. hatálya alá tartozó gazdasági társaság, aki a vonatkozó szabályok alapján az Ügyfelek részére biztosítási szolgáltatást nyújt, a Polgári Törvénykönyv hatálya alá tartozó biztosítási szerződés alapján. Biztosítási szerződés az a szerződés, amely az Alkusz közvetítésével létrejön a Biztosító és az Ügyfél között.

Biztosítási titok minden olyan - minősített adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek - ideértve a károsultat is - személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

Előzménybiztosító azon biztosító, amellyel Alkusz közreműködésével megkötött biztosítást megelőzően az ügyfél jogviszonyban állt, és amellyel a biztosítási szerződés felmondásra került.

Felhasználó az a személy, aki a Portált meglátogatja, a szolgáltatásait igénybe veszi.

Megbízási szerződés az Alkusz és az Ügyfél között létrejövő, kifejezetten biztosítás közvetítésére irányuló szerződés, amely alapján az Alkusz jogosult az Ügyfél képviseletében eljárni az Ügyfél által választott biztosító előtt.

3. Adatvédelem, titokvédelem
A személyes adatok kezelésére és védelmére az Alkusz adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az irányadó. Amennyiben az Ügyfél megadja adatait az Alkusz részére, akár a Portálon, akár szerződésben, nyilatkozik arról, hogy elfogadja az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban foglaltakat, és hozzájárul adatainak a szabályzat szerinti kezeléséhez. Amennyiben az adatok kezelése szükséges az Alkusz feladatainak ellátásához, a szerződés létrejöttének, az Alkusz szolgáltatásai igénybe vételének feltétele az adatok megadása, és az adatok kezeléséhez való hozzájárulás. A személyes adatok kezelésének célja a szerződés teljesítése, a szerződésből származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése. Az Alkusz az adatokat a szerződés megszűnésétől számított öt évig kezeli.

Az Alkusz az Ügyfél külön írásbeli hozzájárulása nélkül jogosult az Ügyfél kockázatait elvállaló Biztosító(k)hoz való adattovábbításra, ha az a Megbízási Szerződés szerződésszerű teljesítéséhez nélkülözhetetlen. Az Alkusz jogosult kezelni mindazon biztosítási titkokat, amelyek kezelése szükséges a Megbízási szerződés teljesítéséhez. Az Alkusz a biztosítási titkot a Bit.-ben meghatározottak szerint kezeli, azokat kizárólag a Bit.-ben meghatározott eseteben továbbítja.

Az Ügyfél a Megbízási Szerződés létrejöttével az Alkusz irányában felmenti a kockázatait elvállaló Biztosító(ka)t a titoktartási kötelezettség alól, a Megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben.
 
4. Megbízási szerződés létrejötte

Az Alkusz a biztosítás közvetítését az Ügyféltől kapott megbízás szerint, megbízási szerződés alapján végzi. Amennyiben jogszabály nem írja elő írásbeli szerződés megkötését, a Megbízási szerződés létrejön azzal, hogy az Ügyfél személyesen vagy a  Portálon keresztül megadja adatait, és a jelen Üzletszabályzat elfogadásával megbízza az Alkuszt biztosítás kötésével, ajánlat közvetítésével. A szerződés létrejöttének feltétele, hogy az Ügyfél a megbízási szerződés aláírásával feljogosítsa az alkuszt az Ügyfél által kiválasztott biztosítási szerződés megkötésével.

Biztosítási szerződés csak és kizárólag az Ügyfél vagy megbízottja által aláírt megbízási szerződés alapján véglegesíthető. Megbízási szerződés hiányában biztosítási szerződést, visszaigazolást Ügyfél részére szigorúan tilos átadni, visszaigazolni!

A Szerződés létrejöttének feltétele továbbá, hogy azt az Alkusz a megbízási szerződés átvételét követően jóváhagyja, és ezt az Ügyfél részére visszaigazolja.  Abban az esetben, ha a biztosítási megkereséshez 8 napon belül megbízási szerződés nem társul azt úgy kell tekinteni, hogy a Megbízási szerződés nem jött létre.

Amennyiben az Alkusz az Ügyfél részére elküldi/átadja a Megbízási szerződést, és az Ügyfél ezt a megadott időn belül, a megadott módon visszajuttatja/átadja vissza az Alkusz részére, a Megbízási Szerződés létrejön, az Alkusz véglegesíti a biztosítási szerződést és továbbítja a teljes anyagot a választott biztosító részére, biztosító váltás esetén gondoskodik az előzmény szerződés jogszerű felmondásáról.

Amennyiben az Alkusz az Ügyfél részére a Megbízási szerződést azzal küldi el, hogy azt az Ügyfél meghatározott időn belül köteles visszaküldeni, az Alkusz ajánlati kötöttsége kizárólag a meghatározott ideig tart. Ennek elteltét követően az Alkusz ajánlati kötöttsége megszűnik.

Az Alkusz nem felelős azért, ha az Ügyfél az adatait nem helyesen adja meg, ezért az Alkusz a Megbízási szerződést nem tudja elkészíteni, az Ügyfélnek eljuttatni, vagy az Ügyfél a megrendelt szolgáltatást emiatt nem, vagy nem teljes körűen tudja igénybe venni. Nem felelős az alkusz továbbá azért, ha az Ügyfél téves, nem valós adatok alapján köt szerződést. Az e tevékenységből adódó károkért az Alkusz nem hibáztatható.

A kárrendezésre és a káreseménnyel kapcsolatos tanácsadásra a Megbízási szerződés csak a felek kifejezett nyilatkozata alapján terjed ki. Felek a Megbízási szerződést határozatlan időre kötik, kivéve, ha a szerződés egyértelműen határozott időre vagy határozott feladatra szól. A határozatlan időre kötött szerződést bármely fél jogosult 30 napos felmondási idővel megszüntetni. A Megbízási szerződés felmondásáról az Alkusz jogosult tájékoztatni azt a biztosítót, amellyel biztosítási szerződés a Megbízási szerződés alapján került közvetítésre. Jelen Üzletszabályzat az Alkusz Ügyfélszolgálati irodáiban megtalálható, kérés esetén bemutatható.
 
5. Az alkuszi tevékenység, az Alkusz díjazása


Az Alkusz köteles tevékenységét az irányadó jogszabályoknak, elsősorban a Bit. és a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően végezni. Az Alkusz köteles az Ügyfél részére kielégítő, a megalapozott döntéshez elegendő számú ajánlatot közölni. Egyes termékek esetén az Alkusz fenntartja a jogot, hogy csak egy ajánlatot közöljön, amennyiben nincs a piacon elérhető más megfelelő ajánlat. Az Alkusz az Ügyfelet erről köteles tájékoztatni.

Az Alkusz tevékenysége a Bit. alapján biztosításközvetítői tevékenység. Az Alkusz nem képviseli a biztosítót, így a biztosítók nevében nyilatkozatot nem tehet. A biztosítóval közlendő nyilatkozatok nem minősülnek közöltnek azáltal, hogy az Ügyfél azokat az Alkusszal közli. A biztosítási feltételeket minden esetben a Biztosító állapítja meg, az Alkusz csak a biztosító által meghatározott, az Alkusszal előre közölt, vagy vele hozzáférhetővé tett tájékoztatást adja meg. Az Alkusz nem felel azért, hogy a biztosító tájékoztatója hibás, vagy hiányos.

Az Alkusz minden esetben a biztosítótól kapott tájékoztatás alapján közli az ajánlatokat, és kalkulálja a díjat. A kalkulált díj várhatóan megegyezik a biztosító által felszámított díjjal, amennyiben attól eltér, a biztosító vagy az Alkusz az Ügyfelet tájékoztatja. Az Ügyfél felelős azért, hogy a biztosítási feltételeket megismerje, és ez alapján hozza meg döntését a biztosítás megkötését követően az Alkusz vállalja, hogy a kiválasztott biztosítási szerződésre vonatkozó feltételeket az Ügyfél részére elektronikus email címére eljuttatja, a biztosítási szerződés megkötése előtt vagy alatt azt az Ügyfélnek kérésre bemutatja. Az Alkusz kizárólag azt vállalja, hogy az Ügyféllel a biztosítók ajánlatát közli, és a feltételeket hozzáférhetővé teszi. Az Ügyfél felelős azért, hogy az ajánlatokat megismerje, és ez alapján döntését meghozza, melyben az Alkusz szakértői segítséget nyújt kérés esetén.

Az Ügyfél választását követően az Alkusz személyesen, vagy a portálon keresztül kezdeményezett, vele közölt ajánlatot a biztosítóval közli. A Ptk.-ban foglalt, a biztosító nyilatkozatára nyitva álló határidő akkor kezdődik, amikor az ajánlat a biztosítóhoz eljut. A kockázatviselés kezdetére a Ptk., valamint a biztosítási szerződés rendelkezései az irányadók. Az Alkusz kizárólag az ajánlat biztosítóval való közléséért felelős, a kockázatviselés kezdő időpontja az Alkusztól függetlenül alakul. A biztosítási szerződés minden esetben a biztosító és az Ügyfél között jön létre, a Ptk. szabályai szerint, a felek egyező akaratnyilvánítása alapján, vagy oly módon, hogy a biztosító az Ügyfél ajánlatára a Ptk.-ban meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik.

Az Alkusz személyesen vagy a portálon az egyes biztosítási szerződések rendelkezéseit és a díjakat a biztosítók által megadott információk alapján közli az Ügyféllel. Az Alkusz tájékoztatása nem teremt ajánlati kötöttséget az Alkusz részéről, figyelemmel arra, hogy a szerződés minden esetben az Ügyfél és a biztosító között jön létre. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a biztosítás a biztosító nyilatkozata alapján jön létre, és a biztosító jogosult arra, hogy az Alkusz által közölttől eltérő feltételeket, vagy díjakat közöljön, azzal, hogy a szerződés ebben az esetben csak akkor jön létre, ha a módosított feltételeket az Ügyfél elfogadja.

Az Alkusz minden esetben közli a biztosító adatait az Ügyféllel. A tájékoztatás kiterjed a megkötni kívánt biztosítási szerződés feltételeire is, melyet az Alkusz az Ügyfél számára hozzáférhetővé tesz. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a tájékoztatás azokon az információkon alapul, amelyet a biztosító közölt az Alkusszal. Egyes biztosítási módozatok esetén az Alkusz jogosult lehet arra, hogy a biztosító nyilatkozatát ő közölje az Ügyféllel.

A biztosítási díj megfizetése fő szabályként a biztosító részére történik. Ellenkező esetben az Alkusz tájékoztatja az Ügyfelet a biztosítási díj mértékéről, és megfizetésének módjáról.
Az Ügyfél köteles az Alkusznak megadni minden, a biztosítás megkötéséhez szükséges adatot, nyilatkozatot, valamint közvetlen a biztosító társaság részére köteles megfizetni a biztosítási díjat. Ennek elmulasztása esetén az Alkusz jogosult az ajánlatot törölni. Ebben az esetben az Ügyfél biztosítást újabb ajánlat tétele útján kezdeményezhet. Az Alkusz a biztosításközvetítési tevékenységéért díjazásra a biztosítótól jogosult, az Ügyfél az Alkusznak díjat nem fizet. 

6. A Megbízási szerződés tartalma, teljesítése, a biztosítási szerződés


Amennyiben a Megbízási szerződés az Ügyfél és az Alkusz között létrejön, az Alkusz jogosulttá válik a megbízás alapján arra, hogy az Ügyfél Alkuszon keresztül kezdeményezett biztosítási szerződéseit előkészítse, megkötését kezdeményezze, a szerződésben meghatározott tevékenységeket ellássa. Fő szabály szerint – a Felek bármelyikének nyilatkozata hiányában – a megbízás kiterjed az előzményszerződés megszüntetésére is. A megbízás kiterjed az előzmény-biztosítások és az Alkusz közreműködésével kötött szerződések felmondására is, amennyiben az Ügyfél az új szerződés megkötését az évfordulót megelőzően legalább 33 nappal megrendeli vagy a korábban megkötött szerződés megszüntetéséről az Ügyfél maga gondoskodik és erről az Alkusz tájékoztatja is. Amennyiben a szerződést bármely okból nem lehet megkötni, akkor a korábban kötött biztosítási szerződés hatályban marad ( például - felmondási időn túli biztosítás kezdeményezés).

Az Ügyfél a Megbízási Szerződés hatálya alatt más biztosítási alkusznak nem adhat megbízást a Megbízási szerződésével azonos, vagy ahhoz hasonló olyan megbízás elvégzésére, amely az Alkusz közreműködésével kötött Biztosítási Szerződésekhez kapcsolódik. Az Alkusz a Megbízási szerződés alapján az Ügyfél által választott biztosításra vonatkozó ajánlatot a biztosítóval közli, ugyanakkor az kizárólag az Ügyfél felelőssége, hogy az adott biztosításra vonatkozó szerződés feltételeket megismerje, melyben az Alkusz minden segítséget megad az Ügyfél részére. Az Alkusz az Ügyféllel kötött Megbízási szerződés és az Ügyféltől kapott meghatalmazás alapján kezdeményezi a biztosítóval való szerződéskötést, és az Ügyfél ajánlatát a biztosítóval közli.

Amennyiben a Megbízási szerződés és a meghatalmazás kiterjed a kárrendezésben való közreműködésre is, az Alkusz az Ügyfél képviseletében eljár a kárrendezés során annak elősegítése érdekében, hogy az Ügyfelet ért kár megtérüljön. Az Alkusz ebben az esetben sem jogosult azonban peres, nemperes, vagy hatósági eljárás megindítására. A Felek kifejezett írásbeli megállapodása esetén az Alkusz ellátja az Ügyfél által kötött biztosítási szerződések kezelését és az ezzel kapcsolatos ügyintézést, ide értve annak biztosítókkal való közlését, hogy az Ügyfél nevében eljáró közvetítő személye változott.

Amennyiben az Ügyfél biztosítási szerződés megkötését kezdeményezi, az Alkusz hozzáférhetővé teszi az adott biztosítási termékre vonatkozó információkat, szerződési feltételeket. Ennek során az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy valamennyi olyan, az Alkusszal, a választott biztosítóval és biztosítással kapcsolatos adatot megismerjen, amelyek lényegesen a biztosítási termék kiválasztása és a biztosítási szerződés megkötése szempontjából. Az Alkusz az adatokat oly módon teszi hozzáférhetővé, hogy az Ügyfélnek lehetősége legyen az adatok elmentésére is. Az Alkusz a legfontosabb adatokat folyamatosan hozzáférhetővé teszi az Ügyfél számára személyesen és a Portálon keresztül is, az Ügyfél személyes mappájában.

Amennyiben az Ügyfél valamely biztosítási szerződés megkötését kezdeményezi, a termék kiválasztásával és a szerződéskötés megkötésére irányuló nyilatkozatával egyidejűleg nyilatkozik arról is, hogy az adott biztosítási terméket, annak jellemzőit, az irányadó szerződési feltételeket ismeri, azokat kifejezetten elfogadja, és kifejezetten ezekre figyelemmel kívánja a szerződést megkötni. Utóbb az Ügyfél nem hivatkozhat arra, hogy a számára hozzáférhetővé tett adatokat nem ismerte meg.

Az Alkusz a biztosítási díj beszedésére nem jogosult, az Ügyfél az Alkusz számára fizetést nem teljesíthet, az Alkusz számára történő fizetés nem tekinthető úgy, mintha az Ügyfél a biztosítási díjat megfizette volna. Felek ettől kifejezett írásbeli megállapodás alapján eltérhetnek.

Az Ügyfél minden esetben a biztosítónak köteles megfizetni a díjat, a biztosító által meghatározott módon és időben. Az ügyfél a díj meg nem fizetése esetén a biztosítóval szemben felel. Az Alkusz díjbekérőt, más fizetési felhívást csak akkor ad át az Ügyfél részére, ha erre a biztosító kifejezetten felhatalmazza. Amennyiben a díjbekérőt, fizetési felhívást az Alkusz adja az Ügyfélnek, erről az Alkusz minden esetben tájékoztatást ad.

Az Ügyfél biztosítási kötvényét minden esetben a biztosító állítja ki, és fő szabály szerint azt a biztosító küldi el az Ügyfél részére. Amennyiben a kötvényt az Alkusz küldi meg az Ügyfél részére, erről az Ügyfelet tájékoztatja. A biztosítási szerződés kötvény hiányában is létrejön, amennyiben a biztosító a törvényben meghatározott határidőben az ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról nem nyilatkozik. A biztosító nyilatkozatára nyitva álló határidő akkor kezdődik, amikor az ajánlat a biztosítóhoz megérkezik.

Egyes termékek (elsősorban utazási biztosítás) esetén azonnal sor kerül a díj bekérésére, és a kötvény kiállítására. Amennyiben az ügyfél a díjat nem fizeti meg, a biztosítás nem jön létre. Ezen esetben az Ügyfél személyesen vagy  a Portálon nyilatkozik a szerződéskötési szándékáról és a biztosítási feltételek elfogadásáról. A kötvényt az Alkusz a biztosítótól kapott felhatalmazás alapján állítja ki, amennyiben a díj megfizetésre került. A biztosítási szerződés létrejöttének feltétele a díj hiánytalan megfizetése. A jelen bekezdés szerinti szabályok alkalmazásáról az Alkusz az Ügyfelet tájékoztatja.

Az Ügyfél által igényelt kockázatviselési időszak kezdete módosulhat, ha az Ügyfél az Alkusznak a Megbízási szerződést és/vagy a meghatalmazást nem küldi vissza, továbbá akkor, ha a biztosító a kockázatviselés kezdetét meghatározott eseménytől, nyilatkozattól (pl. kockázatfelmérés, szemle) teszi függővé. 


7. A Megbízási szerződés megszűnése

A Megbízási szerződést a felek fő szabály szerint határozatlan időre kötik. Ebben az esetben a Megbízási szerződés megszűnik a felek felmondása esetén. A felmondás írásban történhet, a másik félhez intézett nyilatkozattal, 30 napos felmondási idővel. Szerződésszegés esetén mindkét felet megilleti az azonnali hatályú felmondás joga, ha a másik fél a szerződésszegést az erre vonatkozó felszólítástól számított nyolc napon belül nem orvosolja. A Megbízási szerződés felmondásáról az Ügyfél köteles tájékoztatni azt a biztosítót, akivel az Alkusz útján szerződést kötött, vagy amely biztosítóval fennálló szerződéseit az Alkusz gondozza.
Felmondás esetén mindkét fél köteles megtéríteni a másik félnek okozott kárt.
 
8. Az értékesítésre vonatkozó szabályok

Az Alkusz a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény alapján tájékoztatja az Ügyfelet az alábbiakról, a távértékesítés keretében kötött szerződésekhez kapcsolódóan:

Biztosítási szerződés esetében a fogyasztó a szerződést a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondhatja. Életbiztosítási szerződés esetében a felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidő attól a naptól számított harminc nap, amikor a szolgáltató a fogyasztót a szerződés létrejöttéről tájékoztatja. Nem illeti meg a fogyasztót felmondási jog az utazási és poggyászbiztosítások, illetve más hasonló rövid időtartamú biztosítások vonatkozásában, amennyiben ezek időtartama nem haladja meg az egy hónapot. A felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt postára adja, vagy egyéb igazolható módon a szolgáltatónak elküldi.

9. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei, panaszkezelés

Az Ügyfél köteles az Alkusszal közölni minden, a Megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges adatot. A pontatlan, hiányos adatközlésért a felelősség kizárólag az Ügyfelet terheli. Az Ügyfél köteles adatait pontosan megadni. Amennyiben az Ügyfél valamely adatát nem, vagy pontatlanul adja meg, az ebből származó károkért – ide értve különösen azt az esetet, ha a biztosítási szerződés nem, vagy nem az Ügyfél által kívánt tartalommal jön létre – az Alkuszt felelősség nem terheli. Az Ügyfél köteles tájékoztatni az Alkuszt minden, a megkötni kívánt biztosítással kapcsolatos lényeges tényről tájékoztatni.

Az Ügyfél köteles minden, a Megbízási szerződés, vagy a biztosítási szerződés vonatkozásában jelentős tény, adat, körülmény változásáról az Alkuszt haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő öt munkanapon belül írásban (ide értve az elektronikus levelet is) tájékoztatni. Amennyiben az Ügyfél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből származó károkért az Alkuszt felelősség nem terheli. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Megbízási szerződés fennállása alatt nem ad megbízást más Alkusznak olyan biztosítás közvetítésére, amelyre az Alkusznak megbízást adott. Az Ügyfél panaszainak kezelésére a panaszkezelési szabályzat az irányadó. További panaszkezelési tudnivalók a Proviti Biztosítási Szolgáltató panaszkezelési leírásában  találhatóak. 

Telefonos Ügyfél azonosítás:  

Minden olyan telefonos megkeresés esetében, ahol az Ügyfél konkrét az Alkusz által megkötött biztosítási szerződésről érdeklődik, információ átadást megelőzően az Ügyfél azonosítását el kell végezni. Ehhez az alábbi adatokat szükséges megkérdezni az Ügyféltől:

Szerződő neve, címe;
Szerződő édesanyja neve;
Szerződő születési helye és ideje;

Információt kizárólag a szerződő, vagy meghatalmazottja részére lehet kiadni, amennyiben a telefonos azonosítás egyezőséget nem mutat a tárolt adatokról, abban az esetben az információ szolgáltatást az Alkusz köteles megtagadni.   

10. A Portál szolgáltatásai, ezek igénybe vétele

A Portál elsődleges célja egyes biztosítási termékek – elsősorban kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás – közvetítése. A Portál látogatása, a szolgáltatások egy részének igénybe vétele regisztrációt nem igényel. A szolgáltatások bizonyos, az Alkusz által meghatározott köre csak regisztrációval vehető igénybe. Az Alkusz fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációhoz kötött szolgáltatások körét bővítse, szűkítse, egyes szolgáltatásokat megszüntessen, illetve új szolgáltatásokat vezessen be, akár regisztrációhoz kötötten, akár anélkül. Az Alkusz a szolgáltatások körének változásáról a felhasználókat tájékoztatja. A biztosításközvetítési szolgáltatást az veheti igénybe, aki a vonatkozó jogszabályok alapján biztosítási szerződésben szerződő fél lehet. 

11. A felhasználók felelőssége

A felhasználó a Portált csak saját felelősségére használhatja. Az Alkusz nem vállal felelősséget a felhasználót a Portál használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó a Portál használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. Az Alkusz nem vállal felelősséget azért, ha a felhasználó adatai a felhasználó hibájából jutottak harmadik személy tudomására. A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Jogellenes, ha a felhasználó mások adataival bármilyen módon visszaél, mások jogait sérti. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Portál rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Alkusz érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tartózkodni a Portál működésének megzavarásától, akadályozásától, illetve olyan tevékenységektől, amely az Alkusz üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul. A felhasználó nem folytathat olyan tevékenységet, amely a Portál informatikai biztonságát veszélyezteti, vagy valamely termék, szolgáltatás reklámozására irányul. Az Alkusz fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási Feltételeket sértő felhasználót a Portálról kizárja, regisztrációját törölje.
 
2017.06.01.

Kérdése van? Tegye fel azt nekünk, és szakszerű, pontos választ adunk rá Önnek!
.
Copyright © Minden jog fenntartva 2007-2018 - Proviti.hu
.