TÁJÉKOZTATÓ a távértékesítés keretében megkötendő szerződéshez

Mielőtt a megkötött biztosítási szerződéshez tartozó megbízási szerződésünket aláírja, legyen kedves tanulmányozza át az alábbi tájékoztatónkat. Amennyiben elfogadja a távértékesítési szerződéskötés feltételeit, kérjük, a megbízást küldje vissza részünkre aláírva.

TÁJÉKOZTATÁS - Mivel a  biztosítás megkötését nem személyes megkeresés útján ajánljuk az Ön figyelmébe, így az távértékesítésnek számit. A távértékesítés keretében kötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. XXV. tv. értelmében az alábbiakról tájékoztatjuk Önt:

1. Társaságunk adatai:

a) Proviti Biztosítási Szolgáltató Kft, mint szolgáltató adatai:
Cégneve: Proviti Biztosítási Szolgáltató Kft
Székhelye: 2461 Tárnok, Vadvirág u. 8 ( 9-11)
Telefonszáma: 06-70-330-6065
Fő tevékenységi köre: biztosítási tevékenység
Cégjegyzékszáma: 13-09-104013

b) Felügyelő hatóságunk: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.


2. A szolgáltatás részletezése: A választott biztosítója által nyújtandó biztosítási szolgáltatás lényeget, a biztosító teljesítésének szabályait - így a díjfizetési kötelezettség előírásait is a díjszámító rendszerünk által megküldött „Biztosítási szerződés feltételei” című elektronikus üzenetünkben mellékeljük Önnek. A Fogyasztót a biztosítási díjakon ( kgfb szerződés esetében az esetlegesen fizetendő fedezetlenségi díjakon és a baleseti adón ) kívül egyéb fizetési kötelezettség a szolgáltatással kapcsolatban nem terheli. A távközlő eszköz használatának – a biztosítás megkötésével kapcsolatos – fogyasztót terhelő többletköltsége nincs.

3. Elállási, (továbbiakban felmondási) jog:

a) A fogyasztó a biztosítási feltételekben megjelölt úgynevezett "rendes" felmondási,  megszüntetési jogán felül, a szerződést a szerződéskötés napjától (az ajánlat a biztosítóhoz történt beérkezésének napja) számított tizennégy naptári napon belül indoklás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja. A felmondási nyilatkozatot a következő címre vagy faxszámra szükséges küldeni: Proviti Kft - 2461 Tárnok, pf 116., Fax: 06-23-520-577.

b) Életbiztosítási szerződés esetében a felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidő attól a naptól számított harminc nap, amikor a szolgáltató a fogyasztót a szerződés létrejöttéről tájékoztatja.

c) Nem illeti meg a fogyasztót a felmondási jog az utazási biztosítások, illetve más hasonló rövid időtartamú biztosítások vonatkozásában, amennyiben ezek időtartama nem haladja meg az egy hónapot.

d) A felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekintetni, ha a fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt postára adja, vagy egyéb igazolható módon a szolgáltatónak elküldi.

e) Az elállásra (felmondásra) nyitva álló határidő lejárta előtt a szerződés teljesítése csak a fogyasztó kifejezett hozzájárulását követően kezdhető meg. Ha a fogyasztó az elállási (felmondási) jogát gyakorolta, a Biztosító a szerződésnek megfelelően ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékét követelni jogosult. A fogyasztó által fizetendő összeg nem haladhatja meg a már teljesített szolgáltatásért – a szerződésben meghatározott szolgáltatás egészéhez viszonyítottan – arányosan járó összeget, és nem lehet olyan mértékű, hogy szankciónak minősüljön.

A felmondással kapcsolatos teljes körű és részletes szabályokat a Távértékesítési törvény tartalmazza.

4. Telefonos biztosítás kötés rögzített telefonvonalon

A fogyasztóvédelmi törvény 17/B. § (3) bekezdése – 2012. július 29-től – előírja, hogy a telefonos ügyfélszolgálatra beérkező hívásokat, ezen felül az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti kimenő telefonos kommunikációt is rögzíteni kell, egyedi azonosítószámmal kell ellátni, és öt évig meg kell őrizni. A fogyasztóvédelmi törvény előírja, hogy a beszélgetés kezdetekor a következő tájékoztatást kell megadni: az ügyintézésről, biztosítás kötésről hangfelvétel készül, a felvételt 5 évig megőrizzük, a hangfelvételt díjmentesen az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Amennyiben nem járul hozzá a beszélgetés rögzítéséhez, abban az esetben keresse fel személyes ügyfélfogadási irodáink bármelyikét.

Kérdése van? Tegye fel azt nekünk, és szakszerű, pontos választ adunk rá Önnek!

Facebook

Partneri kapcsolat

proviti partner program

 

Kötelező biztosítók

Hazánkban most jelen pillanatban 13 biztosító társaság értékesít kötelező biztosítási szerződéseket. Ezen a biztosító társaságok közül szinte mindegyik a partnerünk, így tudjuk garantálni Önnek, hogy kötelező biztosítási szerződését olcsón kötheti meg ráadásul ingyenes ügyintézés mellett! Vegye igénybe a Proviti Alkusz szolgáltatásait!

.
Copyright © Minden jog fenntartva 2007-2017 - Proviti.hu
.