Amennyiben gépjárművel közlekedik, akkor előfordulhat az a helyzet, hogy valamely oknál fogva ki kell vonatni a járművet a forgalomból. Ennek a műveletnek a teljeskörű leírását ismerheti meg a weboldalunkon.


Járművek forgalomból történő ideiglenes kivonása: Az ideiglenes forgalomból történő kivonást intézheti az üzemben tartó, a tulajdonos, valamint meghatalmazott is eljárhat, ha jogszerűen rendelkezik a törzskönyvvel.

A következő ügyfelek rendelkeznek jogszerűen törzskönyvvel: pénzintézetek, gépjármű-kereskedők, lízingcégek, zálogjogosultak vagy más olyan természetes vagy jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek, akik/amelyek esetében a törzskönyv a jármű tulajdonosa által, pénzügyi követelés fejében letétbe helyezésre került, és amennyiben ez a rendelkezési jog hatályos megalapozó okiratban is szerepel.

A jármű a kérelemben meghatározott ideig, de maximum 6 hónapig tartható ideiglenesen forgalomból kivonva, melyet a közlekedési igazgatási hatóság bejegyez a járműnyilvántartásba és a forgalmi engedélybe. Abban az esetben, ha a tulajdonos, az üzemben tartó, vagy a meghatalmazott nem tudja felmutatni a forgalmi engedélyt, úgy a hatóság határozatban dönt az ideiglenes forgalomból való kivonásról.  Az üzemben tartó köteles a forgalmi engedélyt bemutatni a határozat jogerőre emelkedését követően 8 napon belül, hogy a jármű ideiglenes forgalomból való kivonása megtörténjen. A közúti forgalomban nem vehet részt az a jármű, amelyet előzőleg ideiglenesen kivontak a forgalomból addig, amíg ez a státusz meg nem szűnik.

Abban az esetben, ha a gépjármű forgalomból történő ideiglenes kivonás idejének lejárata előtt azt közúti forgalomban szeretnék használni, az ismételt forgalomba állás tényét az üzemben tartónak vagy tulajdonosnak a forgalmi engedélybe és járműnyilvántartásba tett bejegyzés érvénytelenítése céljából be kell jelentenie a közlekedési igazgatási hatóságnál, egyidejűleg a forgalomban tartáshoz szükséges egyéb jogszabályi feltételek igazolásával.

Továbbá, abban az esetben, ha a jármű ideiglenes kivonását a közúti forgalomból törzskönyvvel jogszerűen rendelkező ügyfél indította el, akkor a feltüntetett lejárati idő előtti, ismételt forgalomba állás tekintetében, a közlekedési igazgatási hatóság felé bejelentési kötelezettsége szintén a törzskönyv jogosítottjának van.

Amennyiben a szükséges
egyéb jogszabályi feltételeknek megfelel, a közúti forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartamának lejáratát követően a jármű részt vehet a közúti forgalomban külön közlekedési igazgatási eljárás nélkül.

Szükséges okmányok

A kérelem benyújtásakor az alábbi dokumentumok szükségesek:
•    a járműhöz kiadott régi vagy új típusú forgalmi engedélyt,
•    igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló postai feladóvevényt,
•    ügyfél személyazonosságát igazoló okiratot.

Járművek forgalomból történő átmeneti kivonása

A jármű átmeneti forgalomból való kivonását kérheti az ügyfél, amennyiben azt okirattal igazolja az alábbi esetekben:

•    annak eltulajdonítása,
•    külföldre való értékesítése,
•    tartós külföldön való tartózkodás, letelepedés
•    a jármű muzeális előminősítése.

Ezen eljárás során a forgalmi engedélyt, és a törzskönyvet érvénytelenítve vissza kell adni, a hatósági jelzést pedig bevonni, amennyiben a hatósági jelzés visszavonása és a járműnyilvántartásba való bejegyzés megtörtént. Az átmeneti időszak a kérelem hatósághoz érkezésétől, valamint a külföldi hatóság nyilvántartásba vételétől számított tíz év.

A kérelem benyújtásakor szükséges csatolmányok:

•    a rendszámtábla, amennyiben nem eltulajdonításról van szó,
•    a megjelölt indokot tanúsító okirat másolata.

Emellett be kell mutatni:

•    a jármű törzskönyvét,
•    a forgalmi engedélyét,
•    igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló postai feladóvevényt,
•    ügyfél személyazonosságát igazoló okiratot.

Az átmeneti időszakra történő kivonás során a megjelölt indok igazolására leginkább az alábbi dokumentumok alkalmasak:


•    amennyiben a járművet eltulajdonították, a rendőrséghez érkeztetett feljelentés, valamint a nyomozásról szóló határozatok
•    külföldön való letelepedés esetén a külföldi hatóság jogosító engedélye vagy vízuma
•    a jármű külföldre való értékesítése esetén az adás-vételi szerződés
•    muzeális előminősítés esetén pedig a Muzeális Minősítő Bizottság által kiállított igazolás.

Járművek forgalomból történő végleges kivonása

A járművet abban az esetben vonja ki a közlekedési igazgatási hatóság, ha azt az ügyfél kéri

  1. motoros triciklinek nem minősülő jármű esetén, illetve M1 és N1 kategóriájú jármű esetén bontási átvételi igazolás alapján,
  2. egyéb jármű esetében pedig abban az esetben, ha annak belföldi forgalomba helyezési szándéka nem áll fenn.


Végleges forgalomból való kivonás esetén a jármű törzskönyvét, forgalmi engedélyét, valamint hatósági jelzését a közlekedési hatóságnál le kell adni. A bontási átvételi igazolás alapján a jármű hatósági jelzését bevonja, forgalmi engedélyét és törzskönyvét bevonja, ezzel egyidejűleg egy egyszerűsített határozattal visszavonja. Azok a járművek, melyeket a bontási átvételi engedély alapján a hatóság végleg kivont a forgalomból, nem helyezhetők újra forgalomba.

Amennyiben a bontási átvételi engedély
megfelel az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének (3) bekezdése szerint kiadott bontási igazolások minimumkövetelményeiről szóló 2002/151/EK bizottsági határozatnak, akkor azt  a forgalomból való végleges kivonáshoz el kell fogadni.

Az ügyfél kérése alapján, és a hivatali eljárást követően a forgalomból átmeneti időszakra kivont járműveket tíz év elteltével forgalomból véglegesen kivontnak kell tekinteni.

Az M1, N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű végleges kivonásához az alábbi okmányok szükségesek:

Csatolni kell:
•    bontási átvételi igazolást,
•    a forgalmi engedélyt,
•    a törzskönyvet,
•    és a rendszámtáblát.

Mindemellett be kell mutatni:
•    igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló postai feladóvevényt,
•    ügyfél személyazonosságát igazoló okiratot.

Egyéb gépjármű végleges kivonásához az alábbi okmányok szükségesek:

Csatolni kell:
•    a rendszámtáblát.

Mindemellett be kell mutatni:
•    igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló postai feladóvevényt,
•    ügyfél személyazonosságát igazoló okiratot,
•    a forgalmi engedélyt,
•    a törzskönyvet,
•    és a jármű tárolásáról szóló (cím) nyilatkozatot.

Kérdése van? Tegye fel azt nekünk, és szakszerű, pontos választ adunk rá Önnek!

Facebook

Partneri kapcsolat

proviti partner program

 

Kötelező biztosítók

Hazánkban most jelen pillanatban 13 biztosító társaság értékesít kötelező biztosítási szerződéseket. Ezen a biztosító társaságok közül szinte mindegyik a partnerünk, így tudjuk garantálni Önnek, hogy kötelező biztosítási szerződését olcsón kötheti meg ráadásul ingyenes ügyintézés mellett! Vegye igénybe a Proviti Alkusz szolgáltatásait!

.
Copyright © Minden jog fenntartva 2007-2017 - Proviti.hu
.